อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗


ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง มีอำนาจหน้าที่ตาม มาตรา ๑๖ ดังต่อไปนี้

 • สำรวจ และติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ง
 • สืบเสาะข้อมูลที่เกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่งที่ขอรับการคุ้มครอง หรือที่ถูกส่งตัวมายังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๒ และให้การคุ้มครองในเบื้องต้นแก่คนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งรับตัวคนไร้ที่พึ่งไว้
 • ตามมาตรา ๒๐ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งหรือพบเห็นคนไร้ที่พึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือ ตลอดจนส่งคนไร้ที่พึ่งไปยังสนานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
 • ตามมาตรา ๒๒ ในกรณีที่บุคคลใดถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับการพักอาศัยในที่สาธารณะ ตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น หากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นเห็นว่าบุคคลดังกล่าว มีลักษณะเป็นคนไร้ที่พึ่ง และสมควรได้รับการคุ้มครองในถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ส่งตัวคนไร้ที่พึ่งนั้นไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ทั้งนี้ โดยความยินยอมของคนไร้ที่พึ่ง เว้นแต่คนไร้ที่พึ่งอยู่ในภาวะในภาวะที่ไม่อาจให้ความยินยอมได้        และให้เจ้าหน้าที่ระดับการดำเนินคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าจะได้รับแจ้งตามวรรคสอง
 • ประสานงานเพื่อจัดส่งคนไร้ที่พึ่งไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
 • ให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมอบหมาย หรือตามที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเห็นสมควร ให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีกรเข้าถึงการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
 • การประสานส่งต่อคนไร้ที่พึ่ง ที่เป็นบุคคลซึ่งมีกฎหมายเฉพาะให้การคุ้มครอง ทั้งนี้ โดยความยินยอมของคนไร้ที่พึ่ง เว้นแต่ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ของคนไร้ที่พึ่ง (ตามมาตรา ๒๓)
 • การปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้ที่พึ่ง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามกฎหมายที่กำหนด (ตามมาตรา ๒๖)
 • การดำเนินการในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
 • หน้าที่ตาม พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
 • สำรวจและติดตรมสภาพและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนขอทาน
 • เมื่อพบผู้กระทำความผิดตาม มาตรา ๑๓ (๑) (๒) ให้ถ่ายภาพขณะกำลังกระทำความผิดนำอุปกรณ์และหลักฐาน เพื่อเชิญตัวไปสถานีตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวัน
 • ดำเนินการคัดกรอง ตรวจสอบประวัติ ถ่ายภาพ ทำบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน /ร่างกาย

หากพบว่ามีเจตนาที่จะกระทำการขอทานจริง

คนไทย สอบข้อเท็จจริงอื่นๆ แจ้งความผิด มาตรา ๑๓ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตาม มาตรา ๑๙ แต่หากยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือยินยอมเข้ารับการคุ้มครองฯ ตามมาตรา ๑๘ ให้ประสานส่งตัวผู้ทำการขอทาน ที่ยินยอมเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตทานการดำเนินคดี ตามมาตรา ๑๕ หรือมีเหตุจำเป็นที่สมควรได้รับการคุ้มครอง ตามมาตรา ๑๗ และทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานทราบก่อนดำเนินการส่งตัว

บุคคลคนต่างด้าว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อประสานส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

หากพบว่า ไม่มีเจตนาที่จะกระทำการขอทาน

คนไทย ดำเนินการให้คำแนะนำ และประสานครอบครัว เพื่อทำความเข้าใจ และทำข้อตกลงว่าจะไม่กระทำการขอทาน ก่อนส่งกลับคืนครอบครัว พร้อมประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดภูมิลำเนา ติดตาม และให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็น
บุคคลต่างด้าว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อประสานส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
๓.๓ หากพบว่า มีผู้นำมาหรือบังคับให้กระทำการขอทาน ให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการจับกุมผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์จากการนำคนมาขอทาน หรือประสานส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ หากมีพฤติกรรมว่าอาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์

กรณีพบผู้ทำการขอทานที่นำเด็กมาด้วย

คนไทย ต้องตรวจสอบเอกสาร หลักฐานความสัมพันธ์ หากไม่มีเอกสารยืนยัน ต้องส่งตรวจพิสูจน์ DNA และให้การคุ้มครองระหว่างรองผลการตรวจพิสูจน์

 • กรณีที่พบว่ามีความสัมพันธ์ เป็น พ่อ แม่ ลูก จริง
  * ให้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไม่ใช่กรณีการค้ามนุษย์ แต่เป็นการกระทำผิด พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และดำเนินการตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๑๘ และ ๑๗
  * ประสานงานกับบ้านพักเด็กและครอบครัว เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน
 • กรณีที่พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่าอาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์ เพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ดำเนินการ ส่งกอบบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ และประสานงานกับบ้านพักเด็กและครอบครัว ส่งตัวเด็กเข้ารับการคุ้มครองในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คนต่างด้าว ประสานส่งตัวให้เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชั่วคราวเพื่อ ตรวจพิสูจน์ DNA และให้การคุ้มครองระหว่างรอผลการตรวจพิสูจน์

 • กรณีที่พบว่ามีความสัมพันธ์ เป็น พ่อ แม่ ลูก จริง
  * ให้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไม่ใช่กรณีการค้ามนุษย์ แต่เป็นการกระทำผิด พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
  * ประสานส่งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการส่งกลับประเทศต้นทาง
 • กรณีที่พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่าอาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์ เพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ดำเนินการ ส่งกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์

สื่อสารและทำความเข้าใจ ตลอดจนสร้างการรับรู้กับประชาชน

ในประเด็นที่เกี่ยวกับควบคุมการขอทาน และการแสดงความสามารถในที่สาธารณะ ทั้งการเล่นดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน หรือทรัพย์สินจากผู้ชม หรือผู้ฟัง พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้แสดงความสามารถให้แจ้งขอมีบัตรผู้แสดงความสามารถ ตามระเบียบที่คณะกรรมการควบคุมการขอทานกำหนด

การดำเนินการในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน