วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


“เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”


 วิสัยทัศน์ (Vision) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


“กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง”


พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคมที่ได้มาตรฐานครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
2. ส่งเสริมระบบการคุ้มครอง การป้องกัน การฟื้นฟู และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมและมีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล