ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา


ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา ได้ก่อตั้งขึ้นจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึง ได้มีการปรับเปลี่ยนภารกิจและหน่วยงานภายในสังกัด ที่ตั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค