กลุ่มเป้าหมาย

คนขอทาน

กลุ่มเป้าหมาย ที่ให้บริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2459
ประกอบด้วย

1. บุคคลที่กระทำการขอทาน
2. ผู้แสดงความสามารถเล่นดนตรี หรือการแสดงอื่นใด

คนไร้ที่พึ่ง

กลุ่มเป้าหมาย ที่ให้บริการตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย

1. บุคคลที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีสัญชาติไทย
2. คนเร่ร่อนที่มีความยากลำบากในการดำรงชีพ
3. บุคคลที่อาศัยที่สาธารณะ เป็นที่พักนอนชั่วคราว
4. บุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ แต่ยังไร้สัญชาติมิได้รับรองในสถานะคนสัญชาติโดยรัฐอื่นใด
5. บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ ที่ประสบปัญหาการดำรงชีพ