ผังบุคลากร

นายณัฐธวัฒน์ พิมพา

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา

นายเศรษฐ์ บุญงาม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา

นางรุ่งธิวา ฉลอม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางกานจนี ปัญญาภู

ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

นางรุ่งนภา ตั๋นเฟย

จนท.สนับสนุนปฏิบัติงานด้านบริการ

นายณรงค์กร ใหลทูล

พนักงานขับรถยนต์

นายพงษ์สันต์ สิงห์แก้ว

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์

นางสาวกิรณามาตย์เมือง

เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

นางสาวพรรณิดา ใจเสียง

จนท.สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพิมพ์

บทบาทและภารกิจ


  1. สำรวจและติดตามสภาพปัญหาเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ง ตลอดจนให้การช่วยเหลือตามสภาพปัญหาความ ต้องการจำเป็นรวมทั้งบำบัดฟื้นฟูเบื้องต้นภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชน
  2. รับแจ้งเหตุและประสานหน่วยงานทั้งภายในและ ภายนอกองค์กรในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และ พ.ร.บ.การควบคุมขอทาน พ.ศ. 2559
  3. สืบเสาะข้อมูลที่เกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่งขอรับการคุ้มครองหรือที่ถูกส่งตัวมายังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และให้การคุ้มครอง ในเบื้องต้นแก้คนไร้ที่พึ่งไว้
  4. ประสานงานเพื่อจัดส่งคนไร้ที่พึ่งไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือหน่วยงานที่มีกฎหมายเฉพาะ เพื่อให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
  5. ให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมอบหมายหรือตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร
  6. คัดกรองผู้กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมการขอทานพ.ศ.2559ก่อนประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  7. ดำเนินมาตรการเชิงรุกในเขตพื้นที่รีบผิดชอบ เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลำบากกลายเป็นบุคคลไร้ที่พึ่งหรือเข้าสู่ วิถีการขอทาน
  8. ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง ด้านการดำรงชีวิต สิทธิตามกฎหมายหรือด้านอื่น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
  9. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
  10. เป็นศูนย์เรียนรู้ในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้แก่ ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร ภาคเอกชน