พรบ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

สาระสำคัญ


การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่งมีงานทำและมีที่พักอาศัยและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ที่พึ่ง

ผู้ทำการขอทาน 

นิยาม  

  • ขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีพ ไม่ว่าจะเป็นการขอด้วยวาจา ข้อความ หรือ กิริยาอาการใดๆ
  • การกระทำเพื่อให้ผู้อื่นเกิดความสงสาร และส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้

การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน

  • คัดกรองผู้ทำการขอทานที่เป็นเด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ คนวิกลจริต

คนพิการหรือทุพพลภาพไปรับการคุ้มครองฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ถ้ามีกรณีจำเป็นอาจไม่ส่งไปรับการคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ให้อยู่รับการคุ้มครองตามกฎหมายนี้

ดาวน์โหลด

>> พรบ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 <<