กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน

พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง

สำรวจและติดตาม

สำรวจและติดตามสภาพปัญหาเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ง รับแจ้งเหตุและประสานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ รวมทั้งสืบเสาะข้อมูลที่เกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่งขอรับการคุ้มครองหรือที่ถูกส่งตัวมายังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

 

 

คุ้มครองและช่วยเหลือ

ให้การคุ้มครอง คัดกรองตาม พ.ร.บ. ฯ ดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกัน และให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือในการดำรงชีวิต สิทธิตามกฎหมายหรือด้านอื่น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

.

 

ตรวจสอบและประเมินผล

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เป็นศูนย์เรียนรู้ในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้แก่ ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน

 

 

เรื่องมาใหม่